Privacy policy

Вашата поверителност е важна за нас. Поради което разработихме тази Политика за защита на личните данни („Политиката“), за да ви предоставим цялата необходима информация за това защо и как обработваме Вашите лични данни, за да ви предоставим услугите, достъпни чрез нашия сайт: installers.shelly.cloud
Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или изменения във връзка с приложимата нормативна уредба. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката на нашия уебсайт.

Информация за нас:
“Алтерко Роботикс” ЕООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК: 202320104, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 103, представлявано от Управител Светозар Господинов Илиев.

Информация за контакти с Алтерко, относно опазване на личните данни:
Длъжностно лице по защита на личните данни: e-mail: dpo@allterco.com

Как и защо използваме личните Ви данни:
Ние обработваме идентификационните Ви данни предоставени от Вас във формата за контакт на нашия уебсайт на основание чл. 6, пар.1, б. „б“ от Общия регламент относно защитата на данните за:
• предприемане на стъпки преди сключването на договор за покупко-продажба и монтаж на устройства с търговската марка „Shelly“.
• изпълнението на договорните отношение с потребителя във връзка с предоставяне на услугата.
На основание изрично предоставено от Вас съгласие, съгласно чл. 6, пар.1, б. „а“ от Общия регламент относно защитата на данните:
• имейл адрес
• данни за заявки и видове устройства, поръчвани чрез нашия уебсайт

Какви Ваши данни обработваме:
1. Три имена
2. Имейл адрес
3. Мобилен телефон
4. Адрес на обекта
5. Вид на обекта
6. Описание на обекта, предоставено чрез формата за съобщение в уебсайта.
7. Всяка допълнителна информация, предоставена от страна на потребителя на услугата.

Цели на обработването:
• установяване на самоличността на потребителя или упълномощено от него лице;
• изготвяне на предложение за сключване на договор;
• управление и изпълнение на Вашите заявки за продукти и/или услуги, изпълнение на договори за покупко-продажба на смарт устройства и/или услуги по доставка и монтаж, включително и за осигуряването на подписване на сключени договори и други документи;
• изготвяне и изпращане на сметка/фактура за продуктите и/или услугите, които използвате при нас;
• в случай на изрично предоставено съгласие от страна на потребителя се изготвят подходящи предложения за продукти/услуги с търговската марка „Shelly“, изпращани чрез имейл и/или други канали.

Трети страни, на които предоставяме Вашите лични данни:
Кол център – за предоставяне на съдействие при използване на нашите Продукти / Услуги.
Консултанти на „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД – за реализиране и подобряване на предоставяните от нас услуги.
Държавни и общински органи – в случай, че има законово основание за предоставянето им.
Куриерски и спедиторски компании – в случай на доставка на устройствата от субект различен от „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД.

Колко време съхраняваме личните Ви данни:
„АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД съхранява предоставените в контактната форма на нашия уебсайт лични данни до реализиране на услугите и/или за срока на изпълнение на договора за покупко-продажба и монтаж.
За целите на данъчното облагане данните от издадените фактури се пазят за срок от 10 години.

Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни
Съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR) Вие имате право на предоставяне на информация по отношение на личните данни, обработвани от нас, по всяко време.
В случай че „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД обработва Вашите лични данни, можете да имате достъп до следната информация:
– целите на обработката;
– съответните категории лични данни;
– получателите или категориите получатели, на които личните данни са били или ще бъдат разкрити;
-където е възможно, предвиденият период, за който ще се съхраняват личните данни;
– действията, които „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД предприема по време и по повод упражняване на потребителски права, са напълно безплатни.
Ако не сме в състояние да Ви предоставим достъп до Вашите лични данни, тъй като разкриването би нарушило правата и свободите на трети страни, ние ще ви уведомим за това решение.
Само лице, което може да бъде идентифицирано от „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД, има възможност да упражни правата си по този раздел. Можете да се свържете с нас и след попълване на писмено искане и потвърждаване на Вашата самоличност исканата информация ще ви бъде предоставена.
В случай, че „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД има основателни опасения относно самоличността на лицето, подало искане, ние можем да поискаме предоставяне на допълнителна информация, необходима за проверка на самоличността на лицето. „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД си запазва правото да откаже достъп до необходимата информация, ако не сме в състояние да идентифицираме лицето, подало искане.
За да ни помогнете да обработим Вашето искане бързо и ефективно, моля, предоставете възможно най-много подробности относно личните данни, до които заявявате достъп.
Право на корекция:
В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате да ги коригираме или допълним.
Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“):
Можете да поискате изтриване на личните данни, отнасящи се до Вас, в случай че обработваме тези данни без правно основание. Моля, обърнете внимание, че може да има причини изтриването да не се извърши веднага, поради наличие на нормативно изискване за запазване на данните.
Право на ограничаване на обработването:
Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни, ако:
– оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или
– обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
– повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
– сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка за законните основания на администратора.
Право на преносимост на личните данни:
Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато:
a) обработването е основано на съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква „а“
b) на договорно задължение съгласно член 6, параграф 1, буква „б“
Право на възражение срещу обработката:
Потребителите имат право, по всяко време и на основания, свързани с тяхната конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до тях.
В зависимост от естеството на възражението и обстоятелствата, изложени от съответния потребител, ще извършим вътрешна проверка относно възражението и ще се произнесе по него, като: (а) уведомим клиента, че ще преустанови обработката на неговите/нейни лични данни; или (б) мотивирано откажем да преустанови обработката на неговите/нейните лични данни, при наличие на законово основание за това.
Право на възражение срещу обработката за целите на директния маркетинг:
Имате право по всяко време да възразите срещу получаването на съобщения за целите на директния маркетинг, включително на профилирането относно директния маркетинг.
В случай, че клиентът е подал възражение срещу получаване на маркетинг съобщения ние сме длъжни безусловно да преустановява обработката на личите му данни.
Потребителите имат право да подават жалби или сигнали до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), в случай че според тях има извършено нарушение от наша страна във връзка с обработването и съхраняването на личните им данни. Инструкции за подаването на жалби са публикувани на уебсайта на КЗЛД: https://www.cpdp.bg
Независимо от гореизложеното, Вие призоваваме, в случай на възникнал спор да се обърнете към нас за неговото разрешаване чрез предоставените данни за контакт.
Напомняме ви, че можете да се свързвате със длъжностното лице по защита на личните данни по всяко време като изпращате своето искане на имейл адрес: dpo@allterco.com