Общи условия

СЪДЪРЖАНИЕ:
I. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА
II. ДЕФИНИЦИИ
III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
IV. ЗАЯВКА ЗА ОГЛЕД
V. ДОСТАВКА И МОНТАЖ
VI. ПРАВО НА ОТКАЗ
VII. АВТОРСКИ ПРАВА
VIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
IX. РАЗНИ

I. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА
чл. 1 „Алтерко Роботикс“ ЕООД е дружество вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, с ЕИК: 202320104, със седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 103, представлявано от Управител Светозар Господинов Илиев, наричано по-долу за краткост „Алтерко“.
чл. 2 „Алтерко Роботикс“ ЕООД е вписано в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри“ при Комисията за защита на личните данни с идентификационен № 418975
Можете да се свържете се с нас на installators.shelly.cloud; тел: +359 2 988 7435; +359 2 957 12 47;

II. ДЕФИНИЦИИ
Чл. 3 Всички термини използвани в настоящите Общи условия, независимо дали в единствено или множествено число, следва да имат посоченото тук съдържание:
„Потребител/и“ – ще означава всяко физическо или юридическо лице, което посещава Уебсайта. За достъп до сайта и осъществяване на Заявка не се изисква регистриран достъп.
„Уебсайт“ – ще означава интернет страницата достъпна на installators.shelly.cloud.
„Заявка“ – ще означа писмено заявление от страна на Потребител на Уебсайта, извършено в предоставената на разположение контакта форма, в която Потребителят заявява своето желание за извършване на оглед на обект с цел доставка и монтаж на Устройства. При извършване на Заявката се обработват лични данни в съответствие с всички национални и европейски нормативни актове.
„Устройство/а“ – ще означава смарт устройства за автоматизация на дома, с марка Shelly от която и да е от производствените серии „Релета”, „Сензори”, „ Plug and Play”, предлагани във всички модели и модификации, налични на интернет страницата на Shelly.Cloud.
„Услуга“ – ще означава доставка и монтаж на смарт устройства за автоматизация на дома, осъществявани от Алтерко на базата на предварително съгласувани между Потребителя и Алтерко проект и оферта за автоматизация на обект.
„Обект“ – ще означа жилищни пространства, офиси, производствени сгради и др. помещения, в които се осъществява доставката и монтажа на Устройствата.

III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
чл. 4 (1) Настоящите Общи условия са задължителни за всички потребители на Уебсайта.
(2) Осъществявайки достъп до услугите чрез Уебсайта, Вие декларирате, че сте запознати, приемате и се съгласявате да спазвате изложените по-долу условия. В случай, че не сте съгласни с настоящите Общи условия, молим да прекратите използването на Уебсайта и услугите предлагани чрез него.
(3) Потребителите са длъжни да спазва и всички други правила, установени от българското и европейското законодателство, независимо от упоменаването им по-долу.
(4) Алтерко не носи отговорност, ако Потребителят не се е запознал с настоящите Общи условия.
Чл. 5 Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни едностранно по всяко време от страна на Алтерко. Тези изменения влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Потребители от датата на публикуването им на Уебсайта.
чл. 6 Ако някоя част от настоящите Общи условия бъде обявена за невалидна, това не засяга валидността и действителността на останалите разпоредби на настоящите Общи условия.
чл. 7 Алтерко не носи отговорност за евентуално претърпени загуби, пропуснати ползи или други щети, причинени на Потребител в резултат на временна/постоянна невъзможност за достъп до Уебсайта.

IV. ЗАЯВКА ЗА ОГЛЕД
чл. 8 Настоящите Общи условия се отнасят единствено и само до услугите, осъществявани чрез Уебсайта и нямат отношение към продажба, замяна, осигуряване на гаранция и др. предоставяни от дистрибутори, представители на Алтерко, мобилни оператори и т.н., както и услуги достъпни чрез други уебсайтове на Алтерко и неговите търговски партньори.
чл. 9 (1) Осъществяването на Заявка чрез Уебсайта се извършва от Потребители без да е необходимо същите да имат регистрация.
(2) Предоставянето на личните данни от страна на Потребителите чрез контактната форма на Уебсайта е на основание чл. чл. 6, пар.1, б. „б“ от Общия регламент относно защитата на данните и чл. 6, пар.1, б. „а“ от Общия регламент относно защитата на данните. За повече информация относно обработването на лични данни на Потребителите, същите следва да се запознаят подробно с Политиката за защита на личните данни, достъпна на Уебсайта.
(3) Потребителят се съгласява, че като предоставя своите лични или други данни чрез контактната форма, той/тя се съгласява, че те могат да бъдат използвани от Алтерко за следните цели, но не само: (1) регистриране на Поръчки, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Потребителя по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) в случайна предоставено изрично съгласие, съгласно Политиката за личните данни, изпращане на маркетинг съобщения по имейл.
чл. 10 (1) Алтерко си запазва правото да приеме или откаже осъществяването на оглед на място по собствено усмотрение, въз основа на заетостта на неговите служители, особеностите на Заявката, както и поради изчерпване на складовата наличност на Устройствата.
(2) Във всеки конкретен случай Потребителите ще бъдат информирани относно възможността за осъществяване на оглед, свободните дати и часове, според заетостта на служителите на Алтерко, както и възможността за изпълнение на Заявката, според изискванията на Потребителите.
(3) В случай за невъзможност за изпълнение, Алтерко ще уведоми своевременно Потребителите чрез предоставения имейл/телефонен номер за контакт в контактната формата. Алтерко не носи отговорност, при предоставени грешни/непълни/чужди данни за контакт от страна на Потребителя.
чл. 11 Регистрацията на Заявката се потвърждава по имейл на посочения във формуляра за контакт имейл адрес. Потвърждаването на получаването на Заявката не представлява приемане, потвърждение или задължение за нейното изпълнение от страна на Алтерко.

V. ДОСТАВКА И МОНТАЖ
чл. 12 Настоящите Общи условия, ведно с изработената и одобрена оферта за доставка и монтаж на Устройства се счита за договор за услуга, сключен извън търговския обект.
чл.13 (1) Въз основа на извършения оглед и изискванията на Потребителите, служителите на Алтерко създават персонализирана оферта и проект за автоматизация на Обекта. Офертата включва подробно изброяване на вид и количество на Устройствата, изрично посочване на единична цена на Устройство, както и цена на услугата по монтаж на същите.
(2) След изрично приемане от страна на Потребителя на офертата, договорът за услуга се счита сключен. Всеки Потребител има право на отказ от договора при условията и сроковете посочени по-долу.
чл. 14 (1) Потребителят дължи плащане на цената в размера и в сроковете посочени в одобрената оферта.
(2) В случай, че Потребителят не изпълни задължението си за плащане на услугата, договорът се счита за прекратен по право, като Алтерко не носи отговорност за настъпилите в тази връзка негативни последици за Потребителя.
(3) Собствеността на Устройствата ще бъде прехвърлена от Алтерко с предаването им на Потребителя, след извършване на плащането от негова страна.
чл. 15 (1) За извършената Услуга Алтерко издава фактура. Потребителят носи отговорност за предоставянето на пълна, вярна и точна информация с цел съставяне на фактурата за извършената услуга.
(2) В случай на разплащане с кредитна/дебитна карта от страна Потребителя данните за платежните карти на последния няма да бъдат достъпни за Алтерко, нито ще бъдат съхранявани от наша страна, а само от издателя на съответната платежна карта/услуга.

VI. ПРАВО НА ОТКАЗ
чл. 16 Потребителят има право да се откаже от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на случаите, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Алтерко и разходите за връщане на Устройствата, в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора на услуга.
чл. 17 Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора извън търговския обект, ако е изпратил недвусмислено съобщение на Алтерко за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на 14-дневния срок, посочен по-горе.
чл. 18 В случай на отказ от страна на Потребителя, Алтерко възстановява всички получени суми, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора.

VII. АВТОРСКО ПРАВО
чл. 19 Всички права на интелектуалната собственост на Уебсайта, както и на Устройствата с марката Shelly принадлежат на Алтерко включително, но не само дизайна, базите данни, текстовете, рисунки, графики, скици, видеоматериали, снимки и друга информация или елементи публикувани на Уебсайта, а нерегламентираното им използване представлява нарушение на настоящите Общи условия и разпоредбите на българското законодателство.
чл. 20 Потребителите нямат право да ползват, възпроизвеждат, променят, показват публично, разпространяват по какъвто и да е начин и ползват по друг начин част или цялото съдържание на Уебсайта, включително публикуваните в него видеоматериали, снимки и др.

VIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
чл. 21 Потребителят се задължава да пази в тайна всяка информация относно индивидуалната оферта за доставка и монтаж на Устройства, станала му известна в процеса на преговори за сключване на договора услуга, както и при и повод изпълнение на същия, като не я разкрива по какъвто и да е начина и в каквато и да е форма на трети страни без изричното писмено съгласие на Алтерко.
чл. 22 В случай на неизпълнение от страна на Потребителя на задължението му по чл. 21 от настоящите Общи условия, същият дължи на Алтерко обезщетение в пълен размер на всички претърпени от последния вреди, възникнали в резултат на такова неизпълнение.

IX. РАЗНИ
чл. 23 Всички спорове, възникнали във връзка с тълкуването или изпълнението на настоящите Общи условия, се решават от страните по тяхно взаимно съгласие, а когато това се окаже невъзможно – от компетентния български съд.
Чл. 24 Алтерко предоставя на разположение на Потребителя в писмена форма на хартиен носител настоящите Общи условия. В случай на съгласие от страна на Потребителя, същите могат да бъдат предоставени по електронен път на посочения за контакт имейл адрес на Потребителя.
Чл. 25 За всички неуредени в тези общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.